هنرستان كاردانش دخترانه نور

همگام با همكاران و دانش‌آموزان در منزل و مدرسه

تسليت بمناسبت وفات بانوی دو عالم فاطمه زهرا (ع)فاطمه

فاطمه يعني صداقت در كلام


انه ُ كان َصديقا ًوالسلامفاطمه يعني نماز و سجده هامريم و لقمان و كوثر، هل اتيفاطمه يعني صراط المستقيمراه جنت را چراغي العليمفاطمه يعني نه تنها بهترينبلكه راس ِخلقت اهل زمينفاطمه يعني خدا راضي از اودر قيامت حقّ سرداري از اوفاطمه يعني خدا او را سرشتلاله هاي احمدي ، عطر بهشت


فاطمه حجت براي اولياستبحر علمي از تمام انبياستفاطمه يعني فراتر از سخنقالب ِ الفاظ و معني در كفنفاطمه يعني شبي در شعله هاپشت در با خود بگفتا اي خدامن شهادت را به نامت مي خرممحسنم را هم برايت مي برممن نمي گنجم درون خود وليمي هراسم از صباحي بي علي


كوفيان رسم مودّت مي درندابن ملجم را به خواري مي خرندظهر عاشورا و بزم قتلگاه


قلب زينب ، خون و سر ، رزم نگاهمهدي ام تنهاترين فرزند ماستشيعيان واقعي مان در كجاست ؟فاطمه يعني نمي دانم كه چيستواژه اي بي ابتدا ، لامنتهي ست 

+ نوشته شده در  یکشنبه 18 اردیبهشت1390ساعت 9:52 قبل از ظهر  توسط گروه استادکاری کامپیوتر  | 

ارائه شده توسط خانم رحیمی

ویژگیهای شغل

ویژگیهای شغل نیزازجمله عاملهایی هستندکه ممکن است منجربه استرس شغلی شوند-پژوهشهای انجام شده گویای آن است که جنبه های معینی ازمحیط کاردرلسترس شغلی نقش دارند-این جنبه ها عبارتنداز:آهنگ کار-تکرارکار-نوبتکاری وویژگیهای مربوط به وظیفه (سعیدی-1380-ص42).

آهنگ کار

یکی ازویژگیهایی که می توان گفت عاملی دراسترس شغلی است-سرعت{آهنگی}است که فردبایدباآن کارکند. آهنگ کاربه این بستگی داردکه چه کسی یاچه چیزی آهنگ کارراکنترل می کندوبه ویژگی بستگی داردوبه میزان کنترلی کهلازم است شاغل برفرایندکارداشته باشد. سال وندی آهنگ کاررابردونوع تقسیم می کند:نوع اول تنظیم آهنگ ماشینی است-دراین حالت-شرایط کاربه گونه ای است که سرعت عملیات وتولیدبوسیله عامل یامنبع دیگری غیر ازفرد شاغل کنترل می شود:به طورمثال وضعیتی که کارگردرنقطه ای ازخط تولیدقراردارد ووظیفه اش این است که قطعه ای رابه دستگاهی که روی خط تولیددرحال حرکت است-وصل کند.نوع دیگرتنظیم آهنگ کارراباانسان انجام می دهندکه به آن تنظیم آهنگ انسانی می گویند.دراین حالت-فردشاغل یاشخص دیگری درمحیط کارفرایندکارراکنترل می کند.این نوع ازتنظیم آهنگ کارنیزبه دوشکل انجام می شوددرشکل اول که به روش خودتنظیمی انجام می شودفردشاغل بایدآهنگ کارراکنترل کند.مثلا چنانچه تنظیم آهنگ کاربه طورگروهی صورت

گیرد-تمام افرادی که به طوربی واسطه درگروه کار شرکت دارندبرآهنگ کاراثرمی گذارند-این شکل ازتنظیم آهنگ کاربیشتردرسازمانهایی دیده میشوندکه سعی دارندروش مدیریت کیفیت رابه کاربندند-دراین روش گروههای کار-خودگردان اند.

ازعاملهایی که همواره درشکلهای مرتبط بافرسودگی دخالت دارند-دست کم سه عامل از آهنگ کارناشی می شوند:

عامل اول فقدان ناآشکارکنترل است.یعنی کنترلی که شاغل به نظرخودش احساس می کندبر جریان کارداردبه نظرمی رسدکه چرخه های کوتاه مدت کار-همان چندثانیه ای که کارگر فرصت داردکارخودراپیش ازةآنکه نوبت به مرحل-بعدی کاربرسدانجام دهد-واقعا مسئله ساز باشند.عامل دوم تعداددفعات{کار}است که خودیکی ازویژگیهای آهنگ کاراست.سومین عامل میزان فشاریابارکاری است که فردشاغل دررابطه باآهنگ کاراحساس می کند.افرادی که با  آهنگی کارمی کنندکه آکنده ازفشاریابسیارپرزحمت به احتمال بیش ازهمه-درمعرض فرسودگی کاری قرارمی گیرد (راس وآلتمایر-1994-ترجمه خواجه پور-1377
+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 اردیبهشت1390ساعت 12:10 بعد از ظهر  توسط گروه استادکاری کامپیوتر  | 

ارائه شده توسط خانم شریفیان

اهمیت مشاوره

هدف کلی مشاوره-یاری دادن به مدبران وکارکنان است تاقادرباشنددرفضایاعتمادبه نفس-تفاهم وتوانائی برای کاراثربخش-رشدوپرورش یابند.انجام اقدامات مشاوره ای برای کارکنان یاری می دهدتاازعهده حل دشواریهاومشکلات خودبرآیندودرنهایت به بهترشدن کارکردمی انجامد

انواع مشاوره

دریک تقسیم بندی کلی مشاوره هارامیتوان به دودسته مشاوره شخصی ومشاوره های شغلی تقسیم بندی کرد.در مشاوره های شخصی هدف رفع مشکلات روحی وروانی و...یک شخص میباشد.درمشاوره های شغلی هدف رفع مشکلات به منظور افزایش کارآیی واثربخشی می باشد مشاوره های شخصی برای کمک به کارکنان باهدف حل مشکلات شخصی اوست. مشکلات ممکن است متنوع باشند-ازمشکلات مالی گرفته تامشکلات زناشوئی وخانوادگی. هدف ازاین مشاوره-کمک کردن به کارکنان برای گسترش ابتکارعمل-حل مشکلات آنهاست. درمشاوره های شخصی-مشاوروراهنمابایستی همواره به نقطه نظرودیدگاه کارکنان توجه داشته باشد.

هرچندجنسیت افرادازصفات شخصیت شمرده نمی شود-اماجنسیت شخص بخشی ازموجودیت اواست که درمحیط کارنیزباوی همراه است.باتوجه به اینکه زنان به تعدادروزافزان درکارگاه هاوشغلهایی مشغول کارهستدکه ازقدیم درقلمرونفوذمردان به حساب می آمد:پیدایش چنین تحولی درنقش زنان چه درجامعه وچه درحوزه های کارموجب شده است موضوع تاثیر جنسیت برفرسودگی شغلی موردتوجه بیشترقرارگیرد.

اسمیت(1979)به موضوعی به نام انقلاب ظریف اشاره کرده است به این معنی که الگوی زندگی زنان تغییرکرده است-به طوری که مسولیت های محیط خانوادگی آنان یکی پس از دیگری جای خودرابه مسولیت درصحنه های کارداده اند.البته این تغییروتحول همزمان در موردآن دته اززنان که مسولیتهای خانوادگی وکاری رادرکنارهم انجام می داده اندصورت نگرفته است.لذامی توان گفت که زنانی درمعرض استرس شغلی ناشی ازچندگانگی نقش هستند-بخصوص آن دسته اززنانی که تجربه قبلی ندارندتابه آنهادراجرای این نقش چند گانه کمک کند.

پژوهش نشان می دهدکه زنان تا اندازه ای بیشتر ازمردان درمعرض عاملهای استرس زا قرارمیگیرندوآثاری که درآنهاایجاد میشوندنیزمتفاوت ارآثاری است که درمردان پدید می آند. مثلا ورت من وهمکارانش(1991)زنانی رابررسی کردندکه درکارهای حرفه ای مربوط به کودکان پیش دبستانی شاغل اندودرشغل خودمتحمل گرانباری نقش هستند.دراین بررسی-بازنانی محاسبه کرده اندکه درزمان تحقیق گرفتارناسازگاری نقش وفشارناشی ازآن بودند-یکی ازاولین موضوعهایی که توجه پژوهشگران راجلب کردکشاکشی بوده این زنان بین

مسئوتیتهای خانودگی احساس می کردند-فراوانی این تضادها نیزچشمگیربود-زیرازنان مورد بررسی هرروزه ازچنین ناسازگاری هایی شکوه داشتندومیانگین آنهابه هفته ای دویاسه بار می رسیدند.اماشوهران آنهااظهارمی کردندکه درجریان کارهای خانه-بطورمتوسط هفته ای یک بارمیان آنهاناسازگاری پیش می آید.جالب این است که فراوانی ناسازگاری های همسران بنارنظرتقریبی شوهران به مراتب کمترازدفعاتی بودکه واقعارخ می داد.ورت من وهمکاران (1991) –کارکردزنان راازجنبه(سرریزشدگی)نیزبررسی کرده اند.لین اصطلاح به آن معنی است که وضغیت مربوط به حوزه ای اززندگی چه اثرهایی ممکن است درحوزه های دیگر ایجادکند.مثلاوقتی فردی احساس آزردگی خودرابراثراختلاف نظربارئیس اش به خانه می بردوسرتاسرشب ازآن بابت درعذاب است-می توان گفت که ناراحتی اوازکاربه خانه سرریز شده است.سرریزشدگی ممکن است ازکاربه خانه باشد-مثلاکارکردن تادیروقت شب ممکن است شخص راازشرکت درجمع خانوادگی بازدارد.برعکس تاثیرخانه برکارممکن است این باشدکه وقتی شخص مجبور است ازبچه بیمارش مراقبت کند-ازکارش بازمی ماند.این نظریه مطرح شده است که زنان به علت آنکه بیشتردرگیرمسئولیتهای خانه هستندبیشترازمردان آمادگی دارنددستخوش آثارمنفی سرریزشدگی شوند.ورت من وهمکارانش اطلاعاتی راارائه کرده اندکه چنین نظری راتاییدمی کند.ازجمله نشان داده اندکه گرانباری شغل برای زنان همراه باافزایش ناراحتیهای زناشویی ونارضایتی است.شوهران چنین زنانی نیزشکوه دارند که به سبب فشارهای شغلی همسرانشان کیفیت زندگی زناشویی آنها لطمه دیده است(همان منبع).

+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 اردیبهشت1390ساعت 11:58 قبل از ظهر  توسط گروه استادکاری کامپیوتر  | 

معلم

باغچه کوچکت همیشه بهاری! کلماتی که بر تخته سیاه می نویسی، ابرهای بهاری اند که باران را به تشنگی گلبرگ ها مهمان می کنند.

نیمکت های کلاس، مثل کلام تو هیچ گاه بوی کهنگی نمی گیرند. کلاست باغچه ای از گل های همیشه بهار است که عطر زندگی را از جانت می کنند

همه جاده هایی که تو نشان می دهی، به «خرد و روشنی» می رسند. صدای گام هایت، زمزمه محبتی است که پیام آور دنیایی از مهربانی است.

صدایت، قاصدک هایی اند که خبر از آینده ای روشن، از روزهای نیامده برایمان می آورند

حالا که باغچه زیبایت به بار نشسته، بخند؛ بخند مثل همیشه، تا ما همه خستگی راه را فراموش کنیم.

بخند، زیبا بخند! بهار جاودانه گل هایی که تو پرورش دادی مبارک،  باغبان؛ خسته نباشی
+ نوشته شده در  دوشنبه 12 اردیبهشت1390ساعت 8:22 قبل از ظهر  توسط گروه استادکاری کامپیوتر  | 

مسابقه شماره 3:

دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام يک در دارند ولي هيچکدام پنجره ندارند. درهايشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاريک است. در يک اتاق سه چراغ برق به توانهاي ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق ديگر سه کليد برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زير نگاه کنيد) ما نميدانيم کدام کليد کدام چراغ را روشن ميکند( مثلا نميدانيم آيا کليد وسطي مربوط است به چراغ وسطي يا به چراغهاي ديگر اما بطور قطع ميدانيم که هر کدام از کليد ها يکي از چراغها را روشن ميکند. همچنين ترتيب چراغها را هم نميدانيم ). شما معلوم کنيد که هر کليد مربوط به کدام چراغ است.. براي اينکار و در شروع، شما بايد در اتاق کليدها باشيد و کار را از آنجا شروع کنيد. شما ميتوانيد هر چند مرتبه که بخواهيد کليدها را روشن و خاموش کنيد. اما شما تنها هستيد و نميتوانيد از کسي کمک بگيريد و هيچگونه وسيله اي هم خواه برقي خواه غير برقي بهمراه نداريد و مهمتر از همه اينکه شما حق نداريد بيش از يکبار وارد اتاق چراغها شويد و وقتيکه وارد شديد و بيرون آمديد، ديگر نميتوانيد مجددا وارد آن اتاق بشويد.


 

پاسخ خود را تا تاریخ 26/12/89 به دفتر استادکاری کامپیوتر تحویل دهید. به اولین نفری که پاسخ درست دهید جایزه ای اهدا خواهد شد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 اسفند1389ساعت 8:42 قبل از ظهر  توسط گروه استادکاری کامپیوتر  | 

شعری از خانم باقری در وصف هنرستان

ما خیلی غصه  داریم                                         هیچ نمره ای نداریم

تو کارنامه یه نمره است                                      که ما اونم نداریم

هر هفته امتحانه                                               که ما خبر نداریم

بی شک همه میدونیم                                       تاریخ همه می افتیم

خانم چیکار کنیم ما                                           نمیره تو مخ ما

ستارخان و رضا شاه                                          چی کار کردند خانم جان؟۱

ما خیلی غصه داریم                                           یه سیستم هم نداریم

میگن سیستم گرونه                                          هیچ پولی هم نداریم

خانم دیگه این چه کاریه                                      نصب دوربین واسه چیه؟

می خواید آمار بگیرید                                         ما که خطا نکردیم

ما خیلی غصه داریم                                          امروز عربی داریم

باید بریم به دفتر                                               سرازیره تو دفتر

ای وای خانوم بختی                                         عصبی شده دوباره

دیگه تکرار نمیشه                                            غلط کردیم ببخشید

درس و  کلاس و دفتر                                        واسه ما یه غوله

ما خیلی غصه داریم                                        هیچ پرده ای نداریم     

پرده متری ۲۰۰۰ تومن                                     که ما بودجه نداریم

ما خیلی غصه داریم                                       ما خیلی غصه داریم

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 8 اسفند1389ساعت 10:24 قبل از ظهر  توسط گروه استادکاری کامپیوتر  | 

مطالب قدیمی‌تر